Passend Onderwijs

Bekijk het vanuit alle kanten, de docent, de school maar vooral vanuit het perspectief van de leerling. Creëer een werkbare situatie voor iedereen! Ik vertel je er graag meer over vanuit mijn eigen ervaring.

Praktijkvoorbeeld

De school waar ik werk moest in korte tijd overschakelen van gewoon lesgeven naar lesgeven op afstand. Ik wil hier een beschrijving geven van hoe wij dingen hebben aangepakt, welke dilemma’s wij tegenkwamen en wat voor keuzes we gemaakt hebben.

achtergrond

Aantal leerlingen: 930

Niveaus: vmbo/havo/vwo

Systeem: docenten werken met laptops met Microsoft Windows 10 / leerlingen t/m klas 3 werken met een Chromebook/ overige leerlingen hebben een eigen device.

Voorbereiding op afstand lesgeven (2 dagen)

Plan van aanpak maken door de directie en 3 collega’s. Achteraf gezien hadden we hier misschien meer collega’s bij moeten betrekken.

Leerlingen en collega’s voorbereiden, handleidingen en filmpjes maken zodat iedereen kan starten.

Docenten een spoedcursus Teams geven en uitleggen wat het plan van aanpak is. In kleine groepjes op school.

Uitrollen van Teams door de afdeling ICT : Iedere docent krijgt een team per klas.

Starten met lesgeven

Docenten mogen van huis uit werken of vanuit school. Op school is de helpdesk aanwezig om collega’s te ondersteunen. In de loop van de week is iedereen in staat om vanuit huis te werken. De hulp vindt voor het grootste gedeelte op afstand plaats via Teams beeldbellen en scherm delen.

Werkwijze

Hieronder volgen de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben een werkbare situatie te creëren.

  • Docenten geven les volgens het reguliere rooster (45 min)
  • LO/beeldende vorming/muziek geven niet alle lessen maar evt. opdrachten.
  • Leerlingen kijken in Magister welke lessen ze hebben en wat het huiswerk is.
  • De docent start de vergadering aan het begin van het lesuur, hij geeft instructies en evt. een opdracht. Aan het einde van de les sluit de docent de vergadering in Teams af.
  • Absentenregistratie alleen voor eindexamenklassen, overige klassen in de gaten houden en bij structurele afwezigheid contact opnemen met de mentor.
  • Leerlingen hebben de camera en de microfoon uit
  • De docent is het hele lesuur beschikbaar voor vragen van de leerlingen, deze worden via de vergaderchat of via de microfoon gesteld.
  • Informatie voor docenten komt in een OneNote document te staan op een centrale plaats.
  • Er is een digitale docentenkamer voor een digitale koffiepauze of vrijdagmiddagborrel, maar ook voor serieuze ICT-vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Nu we een aantal weken gedraaid hebben en in ieder geval nog een aantal weken voor de boeg hebben proberen we waar mogelijk dingen bij te stellen. Er is besloten dat we wel de absenten gaan registreren zodat mentoren en ouders inzicht hebben in wie er wel en niet aanwezig was tijdens de les.

De komende trainingsmiddag met collega’s gaan we het hebben over formatief en summatief toetsen. We willen graag een beeld krijgen van waar de leerlingen staan in hun leerproces en wat er nog gedaan kan worden om de leerresultaten bij te sturen.

Het is een ingewikkelde periode voor docenten en voor leerlingen. Dat maakt dat we iedere stap goed moeten afwegen. Wat goed is voor de één is niet automatisch goed voor de ander. Ik hoop dat we dit schooljaar op een goede manier met elkaar kunnen afsluiten.